Terms Of Use

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Club parc d'esports de Taradell o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Club parc d'esports de Taradell.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment, l’edició impresa o digital dels quals és l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut.

El Club no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest organisme.

El Club parc d'esports de Taradell no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Si faciliteu les vostres dades personals al Club parc d'esports de Taradell, aquestes seran tractades d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Si voleu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar al Club parc d'esports de Taradell, a l’adreça electrònica:club@parcesportstaradell.cat o a l’adreça postal del Club:

Carrer Sant Jordi, 9
08552 Taradell (Barcelona)